Når æren skader

Af Leif Donbæk 51

Det forekommer, når man læser gennemgangen af sagerne og hentydningen til, at der har været kvinder, som ikke har kunnet opnå retfærdighed, hjerteskærende og tæt på kriminelt, hvis det alene er sjusk og fokus på politikernes handlekraft, frem for resultater, som har skabt denne helt uhensigtsmæssige retsstilling.

Vi har snakket om æresrelaterede forbrydelser i årevis, drøftet det, diskuteret det, vores lovgivere har lavet regel på regel omkring det, og ekspert på ekspert har udtalt sig – men hvad ved vi egentligt omkring omfanget i Danmark? – Hvor meget forskning findes der overhovedet på æresrelaterede forbrydelser, og hvad ved overhovedet?

For første gang i Danmark har vi nu fået et større forskningsprojekt i form af en juridisk PhD omkring æresrelaterede forbrydelser, reglerne, konsekvenserne, udlandets regler og problemets omfang.

Forfatteren Kumm Sabba Mirza og hendes PhD ””Æresrelaterede forbrydelser” – Strafferetlige perspektiver” er just afleveret den 31.maj, og forsvaret var 17.august 2017 – så der er tale om spritnye resultater og analyser.

Og da det vist kun er Information, der har beskæftiget sig med hendes, ellers ret bemærkelsesværdige resultater, så kunne jeg naturligvis ikke holde mig tilbage, for at komme med en gennemgang af hendes resultater, om end det også betyder at nedenstående er væsenforskelligt for meget andet jeg har skrevet her på bloggen, da min fokus mere er på formidling af Mirza’s resultater, end på min egen stillingtagen til resultaterne. Men mon ikke jeg i senere blogs og kronikker, kommer til at vende tilbage med min egen stillingtagen, til Mirza’s resultater..

Og hvad viser resultaterne så?

Indledningsvist så opbygger Mirza en afgrænsning af undersøgelsen, hvor der konstateres, at der findes mange arter af æresrelaterede forbrydelser, mange arter af regler og mange typer ære der kan mistes, men at undersøgelsen primært vil undersøge tre typer af æresrelaterede forbrydelser, nærmere bestemt straffelovsregler omkring omskæring af kvinder, tvangsægteskaber og endeligt forbud mod at tvinge andre til maskering.

Eller med andre ord, Mirza vælger meget specifikt at beskæftige sig med det vi jurister kalder særregulering, som er i modsætning til den mere generelle regulering. Et eksempel kunne være at forbudet mod omskæring af kvinder også er reguleret i straffelovens regler om vold.

Spørgsmålet PhD’en forsøger at besvare er således om den specifikke lovgivning for æresrelaterede forbrydelser virker, og er opbygget hensigtsmæssigt.

Men lad os tage de tre hovedområder hver for sig, for Mirzas undersøgelser og resultater er væsentlige, og alle politikere, der vil lovgive yderligere på området, ville med fordel kunne læse PhD’en, inden de kaster sig ud i yderligere regulering.

Det første område omskæring af kvinder ved tvang, er særskilt kriminaliseret i straffeloven, om end det formodentligt også ville være dækket af straffelovens regler om vold, hvilket også er en af Mirzas hovedpointer – altså at området allerede inden man lavede reglerne om. Området er dog ikke belyst særlig grundigt, inden man i 2009 kriminaliserede det specifikt.

Når man pløjer igennem Mirzas resultater, så er det første, der slår en, hvor lang tid vi har brugt i den offentlige debat på at snakke om et område med virkeligt få sager.

Der har fra 06 til 16 været ni (9!) politianmeldelser om kvindelige omskæring. Af disse 9, er to endt som retssager, to er fejljournaliseret, og fem er henlagt inden dom. Fire af de fem var grundløse og en var forældet.

På 10 år har der altså været tre (3!) reelle anmeldelser omkring omskæring og i alle tre sager ville der formodentligt have kunnet fældes dom efter straffelovens almindelige regler om vold. Det er, når man læser dette, svært ikke at give Mirza ret. For hvor mange lovgivningsressourcer har vi brugt på at skrive regler omkring et problem, som vi enten groft overdriver, eller overhovedet ikke, massivt ressouceforbrug til trods, har formået at kradse i overfladen af.

Som en løsning herpå, er Mirza især begejstret for den franske model, som kort beskrevet i afhandlingen, vist kan opsummeres til at den især er kendetegnet ved ikke at anvende speciallovgivning, men i stedet generelle lovregler og et stærkt samarbejde i mellem fagpersoner på alle de områder, hvor unge piger og kvinder kommer i kontakt med systemet, altså eksempelvis sundhedsfagligt personale, skolelærere, socialrådgivere, politi, mv., samt at der er lovpligtige helbredsundersøgelser af unge kvinder.

Og det forekommer åbenlyst, når man læser hendes gennemgang, at der er noget om snakken. Det forekommer helt skørt, at vi har debatteret emnet i så mange år, og resultatet er, at vi har fundet sølle tre sager, hvor der faktisk var substans i. Enten overdrives problemet massivt, eller også så er vores underretningssystem blandt unge piger håbløst outdated, og begge dele er åbenlyst problematisk og fortjener en yderligere belysning.

Det næste område Mirza gennemgår er forbuddet mod tvangsægteskaber. Loven blev vedtaget i 2008 og adskiller sig for reglerne omkring omskæring ved, at der her faktisk er tale om et område, hvor der føres sager. Siden 2009 har der været mellem 8 og 30 anmeldelser om året, og der er omkring 20 anmeldelser per år i gennemsnit.

Reguleringen har altså her haft en art formål, om end Mirza anfører, at det ikke er afklaret om, hvorvidt indholdet af reglen i forvejen er dækket af eksempelvis reglerne omkring trusler, bedrageri eller afpresning. Der findes desværre ikke tal på om Anklagemyndighed og Politiet før 2008 førte sager om tvangsægteskaber efter de andre regler, men undertegnedes mavefornemmelse siger mig, at det er ganske begrænset, hvis overhovedet, hvad der har været ført af den type sager før reglens indførsel. – Så om ikke andet har reglen da skabt fokus ved myndighederne.

Mirzas helt store (og berettigede) kritik af loven er, at man eksplicit i forarbejderne har indskrevet, at det alene er det, som jurister kalder ”retsstridig tvang”, der er kriminaliseret, eller nærmere betegnet, mekanisk eller kompulsiv tvang, altså som oftest fysisk tvang eller trusler om fysisk tvang.

Dette står i strid modstrid til, at den meste viden på området og det meste praksis viser, at tvangsægteskaber ofte indgås på baggrund af en mosaik af psykisk pres og trusler om kulturel udstødelse eller lignende. Det er i øvrigt også i modstrid med hvad Norge og England har gjort.

Det forekommer, når man læser gennemgangen af sagerne og hentydningen til, at der har været kvinder, som ikke har kunnet opnå retfærdighed, hjerteskærende og tæt på kriminelt, hvis det alene er sjusk og fokus på politikernes handlekraft, frem for resultater, som har skabt denne helt uhensigtsmæssige retsstilling.

Det sidste område, som Mirza har dykket ned i, er forbuddet mod at påtvinge andre ansigtsdækkende beklædning.

Området er hurtigt klaret. Der er siden vedtagelsen i 2010 kun ført én sag omkring tvang, og selvom det fremgår ganske klart, at sagen var meget grov (bl.a. blev der frafaldet 7 forhold omkring vold og trusler), så kunne det ikke dokumenteres, at der havde foregået tvang ved, at kvinden gik med Burka, og således måtte den del af sagen opgives.

En meget venlig tolkning af reglens eklatante fejlen ville være, at der ikke er et problem med tvang. En mere realistisk forklaring ville nok være, at problemet i forvejen var begrænset. Dette især henset til at det allerede var generelt kriminaliseret med en strafferamme på 2 år, og det at man ved denne særskilte kriminalisering hævede strafferammen til 4 år, ikke løste reglens problem. Nemlig at det jo i sagens natur er meget svær udenfor enhver rimelig tvivl at bevise, at en mand fysisk har påtvunget en kvinde en beklædningsgenstand.

Men for at slutte inden vi fylder bloggen med jura, så har Mirza leveret et vigtigt bidrag til forståelsen af æresrelaterede forbrydelser, og hvor store vanskeligheder særregulering er forbundet med.

Eller sagt mere klart, når man, som jurist, har læst 300 sider med eksempler på dårlig lovteknik, så er det svært ikke at være enig med Mirza, der, i sin sammenfattende diskussion, forslår, at man burde droppe særreguleringen, og i stedet skrive æresretlige motiver ind som en almen strafskærpende omstændighed i straffelovens § 81, altså således at domstolene altid skal overveje om der har været et æresrelateret motiv, og om dette berettiger en skærpet strafudmåling. Det forekommer undertegnede, at den eneste negative konsekvens ved at gøre dette ville være et let fald i jobvæksten til jurister, og hvor tragisk en konsekvens det end er, så er det jo nok til at leve med…

Afhandlingens største styrke og svaghed, er ubetinget Mirzas egen passion. For der er ingen tvivl om, at hun brænder for området. Man er eksempelvis ikke i tvivl om hendes manglende veneration for Dansk Folkeparti helt generelt– det lyser ud af siderne.

Til tider er det for meget og skygger for ellers ædruelige juridiske analyser, men samtidigt så mangler den juridiske debat i Danmark desperat jurister, der tør tage et standpunkt

51 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Et mega langt skriv der blot mangler den væsentlige pointe – at æresrelaterede forbrydelser ikke har noget med lovgivning eller jura at gøre. Det område styres suverænt af etnisk oprindelse, kultur og religion. I så tilfælde er en politianmeldelse vel den mest sikre måde at kappe alle bånd til sin oprindelse. Hvem vil risikere det altødelæggende træk?

 2. Af Martin Jørgensen

  -

  De få anmeldelser af æresrelaterede voldshandlinger, giver vel et billede af en del af befolkningen, som lever i et parallel samfund , der ikke accepterer vestlige levemåder.

 3. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Leif Donbæk skriver:

  “Enten overdrives problemet massivt, eller også så er vores underretningssystem blandt unge piger håbløst outdated…”

  Og dermed overser han den tredje mulighed; at lovgivningen mod “æresrelaterede” forbrydelser i sig selv virker meget effektivt forebyggende, og at lovgivningen netop er årsagen til, at så få “æresrelaterede” forbrydelser bliver anmeldt til myndighederne.

 4. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Donbæk burde ikke bruge ordet “æresrelateret” i forbindelse med disse fuldstændigt æresløse voldsforbrydelser, for dermed gør han jo forbrydernes retorik – samt deres forkvaklede værdisæt – til sit eget.

  Men der er jo tale om en nærmest psykopatisk definition af begrebet “ære”, som slet ikke er i overensstemmelse med den opfattelse af “ære”, som langt de fleste danskere har.

 5. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Forældrevold mod børn kan også være en “æresrelateret” forbrydelse.

  Det er også ulovligt at tæve sine børn i Danmark, men der findes alligevel imamer, der fortæller deres menighed, at de skal tæve deres børn, hvis børnene er ulydige – og dermed krænker deres forældres ære.

  “Etniske” forældre tæver deres børn langt oftere deres egne børn, når de er ulydige, end andre, danske forældre gør, og det er sandsynligvis grunden til, at deres børn begår flere voldsforbrydelser, end andre danske gør.

  For alle erfaringer viser, at børn, der får tæv af deres forældre, langt oftere selv bliver voldelige overfor deres kone og børn, og langt oftere begår voldsforbrydelser, end børn, der ikke har fået tæv af deres forældre, gør.

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er ordet “æresrelateret” vel det mest rammende ord om netop forkvaklede anti-demokratiske parallel samfund og diverse ghettoer, der kører deres egen samfundsorden som alternativ til dansk lovgivning og jura. INGEN der kunne drømme om at gøre brug af en politianmeldelse eller blot optræde som vidne. At gøre det betyder øjeblikkelig eksklusion fra ghetto fællesskabet!

 7. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “… anti-demokratiske parallel samfund og diverse ghettoer, der kører deres egen samfundsorden som alternativ til dansk lovgivning og jura. INGEN der kunne drømme om at gøre brug af en politianmeldelse eller blot optræde som vidne. ”

  Det har intet med rigtig ære, som de fleste danskere forstår begrebet, at gøre…

  Psykopater, der truer andre til, at “respektere” dem, uden at de har gjort det mindste for, at gøre sig fortjent til den respekt, de forlanger, er ikke “mænd af ære”; de er nogle voldelige, æresløse psykopater.

  Man er ærefuld, når man gør noget godt for andre, som er svært, eller risikabelt.

  Men man er selvfølgelig komplet æresløs, når man f.eks. overtaler et familiemedlem til, at dræbe et andet familiemedlem, fordi vedkommende har “krænket” éns “ære”, ved f.eks. at vælge en ikke-muslimsk kæreste.

 8. Af J. HANSEN

  -

  Hvor meget forskning findes der overhovedet på æresrelaterede forbrydelser, og hvad ved overhovedet?
  Skriver Leif Donbæk.

  En del “forskning” findes der.
  Hvis der sker alvorlige forbrydelser indenfor muslimske familier, så er det æresrelateret.
  Hvis den samme slags forbrydelser sker i en etnisk dansk famile, så skyldes det en familie tragedie.

  Ellers et godt debatoplæg Leif Donbæk.
  Du vil opdage, at facts og dokumentation ikke er værdsat, blandt dem som kommenterer blogs i Berlingske.
  Her forventer man at ens fordomme og intolerance bliver leflet for.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så kan enhver “klaphat” skrive en PhD afhandling og få den bedømt. Om emnet er æresrelaterede forbrydelser, Anders And eller Fedtmule er underordnet. Blot man opfylder kravene i PhD Bekendtgørelsen 2008. Google selv lidt videre på emnet.

 10. Af J. HANSEN

  -

  Man er eksempelvis ikke i tvivl om hendes manglende veneration for Dansk Folkeparti helt generelt– det lyser ud af siderne.
  Skriver Leif Donbæk.

  Manglende veneration for landsbytosserne og racisterne i DF er et tegn på sund fornuft.

 11. Af Maria Due

  -

  “og i stedet skrive æresretlige motiver ind som en almen strafskærpende omstændighed i straffelovens § 81, altså således at domstolene altid skal overveje om der har været et æresrelateret motiv,”

  Ja, det forslag burde i det mindste undersøges for så vidt angår erfaringer fra udlandet. Jeg forestiller mig dog, at der vil være ringe interesse blandt jurister for at sætte sig tilstrækkeligt grundigt ind i disse fremmede tankegange. Det samme gælder ofte psykiatri, hvor processen mod den sindssyge Breivik er et frygteligt eksempel på, hvordan politisk korrekthed, udenrigspolitik, nationalisme og manglende viden eller påtaget uvidenhed hos dommerne fusionerede.

  “Til tider er det for meget og skygger for ellers ædruelige juridiske analyser, men samtidigt så mangler den juridiske debat i Danmark desperat jurister, der tør tage et standpunkt”

  Ja. men de findes. Desværre er det afskrækkende dyrt at have et ikke-politisk korrekt standpunkt, og jurister er for det meste stærkt koncentreret om de økonomiske perspektiver. Derfor er alt for meget debat gået i stå, når man nåede til juraen, og der er også afskrækkende eksempler på, at danske jurister har undladt at råbe højt, når de kom under pres for at indføre sharia ad bagdøren.

  I den sammenhæng synes jeg, at der findes nogle aldeles rædselsvækkende britiske eksempler. Der er de pakistanske “grooming” sager, som myndighederne i mange år undlod at reagere på, skønt anmeldelserne var strømmede ind, og hvide piger fik ødelagt deres liv. Der var der tale om en systematisk nedbrydning af psyken hos i forvejen svagt funderede piger, som indledningsvis fik en masse opmærksomhed og siden blev misbrugt på alle tænkelige måder. Og forleden kunne vi så læse, hvordan britiske myndigheder kan finde på at anbringe hvide britiske piger som plejebørn hos religiøse musimske familier, hvor pigerne ikke forstår sproget, kvinderne går i burka og alt er anderledes end indenfor britisk kultur. Det er jo direkte børnemishandling.

 12. Af Helge Nørager

  -

  Underligt begreb “ære”.
  Specielt underligt når nogen kan påstå at ca. 1.400.000.000 menneskers ære kan blive krænket så groft at kun døden over den som har krænket dem, kan berolige deres sarte sjæle.

  Måske vi skulle kalde en spade for en spade, og helt droppe begrebet “ære” i forbindelse med voldsforbrydelser eller for den sags skyld alle strafferetslige forhold.

  En lov overtrædelse er en lovovertrædelse.
  Og motiv er ligegyldigt.
  En morder er altid en morder.
  En som dræber sine familiemedlemmer er altid en tragedie uanset motiv.

  Men at give dem en for forståelse eller moralsk accept ved at formulere deres motiv som værende noget med deres personlige ære, eller deres kollektive ære.
  Er helt forkert.
  For en gemen voldsmand eller barnemorder, hustrumorder er altid hvad de er, nogle dumme svin.

  Men jeg så gerne at pressen stoppede med at slikke disse mordere i r..ven ved at tale om æresdrab.
  Og at straffeloven blev renset for alle formidlende motiv årsager som relatere til begrebet ære.
  Og at begrebet ændres, og kaldes hvad det rigtigt er, en psykisk sygdom uden mulighed for helbredelse,

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg meget enig i kommentar – “facts og dokumentation ikke er værdsat”. Der findes tonsvis af dokumentation og fakta om fake asylansøgere / flygtninge, parallel samfund og ghettoer, der kører deres helt alternative samfund. Men højst ubehagelige fakta -MSM fake news holder næsen langt fra. Lidt kritisk journalistik fra virkeligheden vil formentlig betyde, at det medie holdes ude fra lækkede informationer fra korthuset Christiansborg. Det er til at brække sig over!

 14. Af Flemming Lau

  -

  Leif Donbæk.
  Det er godt at du følger med i div afhandlinger, og sammenfatter dem for folket.

  Når æren skader, og det gør den i langt højere udstrækning end myndighederne og offentligheden er bevidste om, desværre! Tag Rotherham i England. 1400 børn helt ned til 11 år blev fra 1997-2013 misbrugt på det groveste af Asian men, læs pakistanere. Da der endelig gik hul på hylden og omfanget af misbruget stod klart, måtte myndighederne fra politikere, embedsmænd i forvaltningerne, socialarbejdere og politiledelsen, ud offentligt og undskylde det store svigt. Årsag til manglende indgriben “Frygten for at blive anklaget for og dømt for racisme!”…..

  Desværre fortsætter implementeringen af Sharia loven i brittisk lov. Deres kultur er åbenlys væsens forskellig, fra den jødisk kristne kultur, for ikke at sige uforenelig. Når vi så taler om danske forhold, så har vi en mindre grad af berøringsangst, men betyder det at vi er i sikker havn..?

  Lad os tage omskæringen af pigebørn! Hvordan tjekker man lige det? Praktiserende læger er primær instans i sundhedssektoren. De skal underrette hvis og såfremt ifald! Hvad nu hvis lægen tilhører samme stamme eller klan som forældrende til en omskåret pige. Har vi tillid til at lægen i givet fald underretter myndighederne, eller lukker man øjnene og håber på at det først bliver opdaget den dag hun som fuldvoksen, skal føde på et offentligt hospital..? Og hvordan forholder læger og sygeplejersker sig så på fødeafdelingen…?

 15. Af Jannick swahami aggerston avlesbohn jensen

  -

  Jeg er evigt træt af at ævle om muslimer…kan vi for helvede ikke se på hvad vores lorte-regering har gang i!!! De vil jo for helvede ha at vi snakker om muslimer konstant, så de i det skjulte kan nedlægge velfærds-staten.

  Så vågn dop op bønder, og især dig donbæk som har et talerør !!!!!!!!!!!

  KOM SÅ VENNER !!! VORES LORTEREGERING SMADRER VORES LAND, DET ER SGU IKKE MUSLIMERNE DER GØR DET, MEN VORES REGERING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16. Af Maria Due

  -

  Nogen er ikke i stand til at læse en tekst. Der er tale om at skærpe loven, ikke om det modsatte.

  “Man er eksempelvis ikke i tvivl om hendes manglende veneration for Dansk Folkeparti helt generelt– det lyser ud af siderne”

  Jeg undrer mig tit over, at veluddannede indvandrere eller anden generation endnu ikke er nået dertil, som mange i samme situation for længst er nået til i udlandet, nemlig at det kommer dem selv til skade, at indvandringen fortsætter. Det er ellers ret indlysende, at vi allerede er et overbefolket land med alt for mange på overførselsesindkomst.

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som jeg skrev tidligere, så er lovgivning og jura ikke det helt store problem. Derimod er det et voldsomt problem, at navnlig muslimer sætter sig ud over dansk lovgivning og jura, og kører deres eget show baseret på det religiøse lovkompleks Koranen. Der helt enkelt er uforenelig med demokrati og almene frihedsrettigheder.

 18. Af bent jensen

  -

  Nutidens Danmark er et meget, meget SYGT samfund, hvor mængden af løgn, æreløs ondskab, idioti/vanvid, uretfærdighed, social elendighed, tyranni, vold og tidlig, unødvendig død er blevet mangedoblet på få år. Se den korte avis, 24nyt.dk, 180% og snaphanen.

 19. Af Er Danske Spil også kørt af sporet?

  -

  Er danske spil ramt af kaos, eller hvad? Man skjuler de 13 rigtige/viser dem ikke på nettet som førhen, maskinerne og computerne fungerer usikkert, og sætter forkerte kampe på, eller påstår der ingen præmier er, selvom der ER præmier. Osv. Hvad er der galt??

 20. Af Maria Due

  -

  Hvis man har svært ved at læse en længere tekst end Anders And’s, kan man jo forsøge at skærpe åndsevnerne på abstraktet til venstre for Leif Donbæks yderst relevante indlæg..

  Som tidligere skrevet ved flere lejligheder, var jeg stolt, da juraprofessoren Mads Bryde Andersen afviste den racismedefinition, som lederen af EU¨s Center for Observation af Racisme og Fremmedhad gik ind for. Centeret er nu heldigvis nedlagt, og han viste sig i hvert fald at være en mand af mod.

  Debatten om de praktiske forhold forbundet med at undersøge de udsatte pigebørn er hidtil strandet på krav om ligestilling. Dvs.krav om at ikke kun de udsatte piger skal undersøges men simpelthen alle. Skønt dette ville jo være rablende vanvid og spild af samfundsressourcer,

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig i, at Danmark er et sygt samfund. MEN “sygdommen” kan ene og alene krediteres et total mentalt sygt Folketing. Der enten er købt af globale kapitalinteresser, styret af femte kolonne virksomhed eller ikke aner, hvad de foretager sig. Der er i øvrigt frit valg på nævnte tre muligheder!

 22. Af Niels Larsen

  -

  Mennesker, som udfører æresrelaterede forbrydelser har ingen ære og lever i vanære.

 23. Af Martin Jørgensen

  -

  Der er ikke meget ære i at udføre omskæring på et barn pige eller dreng- her er der tale om et religiøst betinget ritual på et sagesløst barn.
  Der er for mig er et fuldstændig uforklarlig overgreb- der for pigernes vedkommende kun kan dreje sig om kontrol og undertrykkelse.

  Lau- Husk drengene fra St Jude , og de overgreb de blev udsat for i den autentiske fortælling ,om livet på et katolsk børnehjem for hjemløse og udsatte drenge.
  Så det er ikke kun i Rotherham at der bliver udført overgreb på børn- vi har også selv et mørkt kapitel at forholde os til.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Overgreb mod børn – uanset religiøse fiksfakserier – er selvsagt overgreb mod forsvarsløse. Det er pædofili i øvrigt også. Bortset fra det, så er stort set alle verdens religiøse bevægelser et cover up for netop pædofili! Google lidt på emnet- der er utallige infame historier om emnet!

 25. Af P Christensen

  -

  Der findes som bekendt et begreb, mørketal.
  Det fortæller ikke om antallet af formørkede politiske eller religiøse eksistenser,
  men om ukendte antal hændelser.
  Og især med noget så tabu-belagt – ikke mindst på venstrefløjen – som
  religiøst eller kulturelt betinget idiotisk adfærd, kan tallet være stort.

 26. Af Maria Due

  -

  “Så det er ikke kun i Rotherham at der bliver udført overgreb på børn- vi har også selv et mørkt kapitel at forholde os til.”

  Det har vi, men ikke som en systematisk kulturel tradition. “Jan Petersens” seksuelle udskejelser på nettet har også stået på gennem flere årtier og er både modbydelig og direkte afvigende. Ære og arbejde ved han ikke, hvad er, selv om han lader som om. Han var en af pionererne, måske ligefrem pionereren for den værste danske netmobning af kvinder og er skyld i, at mange kvinder opgav at deltage fx her.

 27. Af J. HANSEN

  -

  AF MARIA DUE – 12. SEPTEMBER 2017 19:44

  Hvis “Jan Petersen” er den samme person som “Kim R. Olsen”, så har Maria Due ret.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Leif Donbæk, ryd ud på bloggen eller luk skramlet. Du er angrebet af net trolls og anden kommentar virus 🙁

 29. Af Maria Due

  -

  J. HANSEN – 12. SEPTEMBER 2017 20:02

  Medmindre han er en parodi, hedder han i hvert fald Kim og har perverse tilbøjeligheder. Det er ham, der har skrevet det, som jeg linker til nedenfor. Liberal har han nu aldrig været, længe 100 pct.fast hos DF. Ødelagde sammen med en anden Ole Birk Olesens blog 180 grader med talrige falske profiler og indlæg skåret over den samme læst. Han påstår altid, :at alle andre skriver noget sludder, mens han har overblikket og skærer igennem. Som her hver eneste dag. Noget egentligt indhold udover det sædvanlige om muslimer og falske nyheder er der aldrig. Det sidste års tid har hans “cover” været, at han nogle gange dagligt skriver, at USA selv iscenesatte 11. september. På sin vis er han meget nem at efterligne, og det kan da ikke afvises, at nogen gør det.

  Totalt set er det dog næppe forkert, at få har gjort så meget for at polarisere den danske debat, som han har og dermed været med til at forsinke væsentlige beslutninger. Det er jo fx helt klart, at i en sag som den Leif Donbæk har bragt på bane, skal der arbejdes på tværs af forskellige politiske synspunkter. Det tror jeg også på kan lade sig gøre.

  http://politiken.dk/debat/klummer/giese/o/Liberale-der-hader-kvinder

 30. Af Flemming Lau

  -

  Martin Jørgensen.
  Det er jeg helt med på. Jeg investerede i en DVD om afsløringen af de katolske misbrug i USA, i foråret. Og der er også hel del problemer i Australien, mildest talt. Vi har også en enkelt protestantisk præst herhjemme der står anklaget. Det der er det største problem med afviger sex med børn, er den enorme kriminelle organisering. Politiet høster hver gang 100 vis der besidder materiale og det bliver ved. Jeg er ganske sikker på at brittiske Madelene var et bestillings arbejde. Og det er især bekymrende at der ikke er afsløret en eneste pædofili ring i det område.

 31. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Der er som regel principiel forskel på de såkaldte æresforbrydelser, og forbrydelser, der er udløst af jalousi, selvom J. Hansen påstår, at der ikke er nogen forskel.

  For, når det handler om såkaldte æresforbrydelser, så er det som regel ikke den krænkede patriark, der selv udfører afstraffelsen; det får han som regel et andet familiemedlem til.

  Desuden hævder såkaldt rettroende muslimer, at afstraffelsen/mordet i sig selv renser offeret for synd, så vedkommende kommer i Paradis alligevel, på trods af den “grove” synd, der blev brugt til, at begrunde afstraffelsen/mordet – en “grov synd”, der f.eks, kan bestå i, at offeret tillod sig at vælge sig en ikke-muslimsk kæreste…

  Påstanden om, at offeret bliver renset for synd, bruges til at lukke munden på familiemedlemmer, der ikke synes, at afstraffelsen/mordet var i orden.

 32. Af Ib Kyv

  -

  Selvom J. Hansen påstår, at der ikke er nogen forskel, så er der som regel principiel forskel på de såkaldte æresforbrydelser, og forbrydelser, der er udløst af jalousi,
  For, når det handler om såkaldte æresforbrydelser, så er det som regel ikke den krænkede patriark, der selv udfører afstraffelsen; det får han som regel et andet familiemedlem til.

  Desuden hævder såkaldt rettroende muslimer, at afstraffelsen/mordet i sig selv renser offeret for synd, så vedkommende kommer i Paradis alligevel, på trods af den “grove” synd, der blev brugt til, at begrunde afstraffelsen/mordet – en “grov synd”, der f.eks, kan bestå i, at offeret tillod sig at vælge sig en ikke-muslimsk kæreste…

  Påstanden om, at offeret bliver renset for synd, bruges til at lukke munden på familiemedlemmer, der ikke synes, at afstraffelsen/mordet var i orden.

 33. Af Ib Kyv

  -

  Selvom J. Hansen påstår, at der ikke er nogen forskel, så er der som regel principiel forskel på de såkaldte æresforbrydelser, og forbrydelser, der er udløst af jalousi,
  For, når det handler om såkaldte æresforbrydelser, så er det som regel ikke den krænkede patriark, der selv udfører afstraffelsen; det får han som regel et andet familiemedlem til.

 34. Af Laila Dam

  -

  “Man er eksempelvis ikke i tvivl om hendes manglende veneration for Dansk Folkeparti helt generelt– det lyser ud af siderne.
  Til tider er det for meget og skygger for ellers ædruelige juridiske analyser, men samtidigt så mangler den juridiske debat i Danmark desperat jurister, der tør tage et standpunkt”.
  Man burde holde sig fra veneration/manglende veneration for partier i en afhandling, især når det som i dette tilfælde “lyser ud af siderne” – det er vel sagen, man skriver en afhandling om?

 35. Af J. HANSEN

  -

  AF LAILA DAM – 13. SEPTEMBER 2017 9:05

  Hvordan hænger det sammen, at Danmark desperat mangler jurister der tør tage et standpunkt.
  Og som samtidig bør afholde sig fra at vise sin manglende veneration eller veneration.

 36. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Er der ikke vold og psykisk pres og tvang blandt etniske danske familier?

  Nu skal I ikke lyde som om I er ’stuerene’, ikke sandt…?

 37. Af Maria Due

  -

  MEHMET SAMI GÜR , det kommer måske som en overraskelse for dig, men systematisk fysisk lemlæstelse af børns kønsorganer ligger ikke indenfor normalområdet i dansk kultur.

 38. Af J. HANSEN

  -

  AF MARIA DUE – 13. SEPTEMBER 2017 11:13

  Jøderne har lemlæstet deres drengebørn i Danmark i hundredevis af år.
  Uden at nogen har forhindret det.

 39. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF MARIA DUE – 13. SEPTEMBER 2017 11:13:

  Hvis du refererer til ‘omskæring’, så skal du også rette henvendelse til jøderne, fordi de har den samme kultur. Og der er rigtig mange danske mænd, som ligger under kniven for en omgang omskæring.

  De fleste læger giver et klart udtryk for, at omskæring fjerner risikoen for kønssygdomme. Dvs. religion og viden kan godt finde sammen. Islam og dermed Koranen gør. Er ikke sikker på, om kristendommen har det samme gode forhold til videnskaben. Det siger historie arkiverne ihvertfald ikke noget om.

  Hvis du så refererer til sex forbrydelser, så kan jeg give masser af eksempler som eks. Tønder sagen osv. Det var vel også en etnisk dansk familie, ikke sandt…?

  Du er stærkt drevet af negativ fordom og uvidenhed. Længere er den ikke.

 40. Af bent jensen

  -

  Når man har et land hvor TV-stationerne mv. året rundt fører sig frem med tåbelige, voldelige, fordummende, løgnagtige og dybt åndssvage propaganda-serier, er det logisk at dele af befolkningen forvirres og indoktrineres, og at samfundet ender som et dekadent, perverst, forrykt og u-menneskeligt samfund, hvor modgang og død ligger på lur efter enhver. Se den korte, 180gr, 24nyt.dk og snaphanen.

 41. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “De fleste læger giver et klart udtryk for, at omskæring fjerner risikoen for kønssygdomme.”

  Omskæring giver kun en meget usikker beskyttelse mod kønssygdomme, og Den danske lægeforening går faktisk ind for at forbud mod rituel omskæring af drenge.

  Det skyldes bla., at denne komplet overflødige, rituelle operation er langt mere risikabel, end de fleste er klar over; der er faktisk en del drenge, der dør, som en indirekte følge af dette rituelle overgreb.

  Men drengene dør selvfølgelig ikke af selve omskæringen; de dør af f.eks blodtab, og det er altid den “sekundære dødsårsag”, der angives som årsag til dødsfaldet, ikke selve omskæringen, selvom det er omskæriingen der er den reelle årsag til dødfaldet.

  Derfor véd offentligheden – og drengens forældre – ikke, hvor risikabelt dette komplet overflødige, rituelle overgreb rent faktisk er for drengene.

 42. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Lost Boys: An Estimate of Circumcision-Related Infant Deaths”, Academia.edu:

  “Baby boys can and do succumb as a result of having their foreskin removed.Circumcision-related mortality rates are not known with certainty; this studyestimates the scale of this problem. This study finds that approximately 117 neonatal circumcision-related deaths (9.01/100,000) occur annually in theUnited States, about 1.3% of male neonatal deaths from all causes.”

  Hvis forældre vidste, at omskæring faktisk er skyld i, at en del drenge dør, så ville langt de fleste selvfølgelig ikke udsætte barnet for dette, komplet unødvendige, rituelle overgreb.

 43. Af bent jensen

  -

  Nu diskuterer vi overgreb og forbrydelser der især rammer børn der har en anden
  kultur baggrund end den rent danske. Og det er jo slemt og stygt hvad disse børn kan blive udsat for. Men det er vel endnu værre at regeringen og borgen nu fører en politik som kan bringe endnu større blodstrømme med sig, nemlig en politik der er ved at skubbe os ud i vanvittige “svenske” tilstande, der kan ende i velfærds- og sundhedskollaps, gigantisk kriminalitet, hverdagsterror og blodbade/massedød.

 44. Af Maria Due

  -

  “Jøderne har lemlæstet deres drengebørn i Danmark i hundredevis af år.
  Uden at nogen har forhindret det.”

  Hvad vedkommer det sagen? Og det er vel de færreste, der har vidst det. Det er da kommet bag på mig, at diskussionen om drengebørnenes omskæring stadig formår at sætte sindene så meget i kog hos jøder.

  Det er mig direkte modbydeligt, uanset hvilken religion der er tale om, .hvis man af religiøse og kulturelle grunde foretager operative indgreb på børn. Der er i det hele taget meget, som folk har gjort i hundredevis af år, og som man i dag har droppet, fordi man er blevet klogere eller grænserne for, hvad man finder etisk, fysisk og psykisk forsvarligt, har flyttet sig. Der er ingen grund til at bombe vor civilisation baglæns og efterligne skik og brug i ørkenkulturer og tropiske og subtropiske egne.

  Når et barn er velskabt og sundt fra naturens hånd, er det, som det skal være. Desværre er der et stærkt stigende antal spædbørn, der fødes med alvorlige handicap grundet forældrenes nære familierelationer. Dette kunne europæerne allerede i middelalderen finde ud af at dæmme op for, men i dag kan de ikke mere finde ud af det og betragter det som godhed, hvis de undlader at forbyde sådanne ægteskaber. Hvis børnene kunne spørges, er jeg ikke i tvivl om, hvad de ville svare. Politisk korrekthed er årsag til tab af mange liv og tragiske skæbner, der kunne være undgået.

 45. Af Hr. J H ANSEN

  -

  AF MARIA DU E – 13. SEPTEMBER 2017 17:09
  “Hvad vedkommer det sagen? Og det er vel de færreste, der har vidst det.”

  Det er sådan set dig selv som har startet diskusionen.
  Men det har du måske fortrængt?

  Du skriver endvidere:
  “Der er ingen grund til at bombe vor civilisation baglæns og efterligne skik og brug i ørkenkulturer og tropiske og subtropiske egne.”

  Hvad har jødernes lemlæstelse af børn igennem mange hundrede år i Danmark med ørken og tropisk klima at gøre?

 46. Af Vinni Tersløse hhv

  -

  Du gentager dig selv Jan Hansen du er trættende

 47. Af Vinni Tersløse nu

  -

  Marie Due du har ret, han de irriterende

 48. Af Jakob Schmidt R.

  -

  “Hvad har jødernes lemlæstelse af børn igennem mange hundrede år i Danmark med ørken og tropisk klima at gøre?”

  En del, hvis man er interesseret i fakta, og samtidigt vil beskytte børn mod meningsløse og barbariske overgreb.

  Omskæring af drenge er sandsynligvis en oldgammel skik; afrikanske animister omskærer også drenge, og animisme er langt ældre, end de abrahamistiske religioner er.

  Omskæring af piger er også en oldgammel skik, der mindst er 700 år gammel, og som i øvrigt ikke er omtalt i koranen, selvom analfabetiske, muslimske “fundamentalister, der er ude af stand til at læse koranen, påstår, at muslimske piger skal omskæres for, at være “rigtige muslimer”.

  Desuden medfører de afrikanske animisters omskæring af drenge langt oftere dødsfald, eller lemlæstelse, fordi ritualet ofte udføres under meget primitive forhold.

 49. Af Jakob Schmidt R.

  -

  Rettelse:

  “Omskæring af piger er også en oldgammel skik, der mindst er 7000 år gammel”

 50. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  7000 år; ikke 700 år…

 51. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det er ganske korrekt, at der bliver født flere udviklingshæmmede mm. Børn af fættre og kusinder. Efterfølgende er faktuelle tal fra en institution i Danmark.
  Ialt 80 udviklingshæmmede, heraf er der 20 børn af ikke vestlige indvandrere. Det vil sige 1/4 del er af ikke vestlige afstamning. Alle er født i Danmark. Ikke vestlige indvandrere udgør 5-6% af Danmarks befolkning. Hyppigheden af udviklingshæmmede børn født af i. v. indvandrere er væsentlig større end etniske danske børn. Fættre og kusiner bør ganske enkelt ikke få børn sammen. Dette har man vidst længe.

  Og M S G og J H, det er ganske enkelt lemlæstelse og vold at omskære kvinder og sy dem sammen efterfølgende med et lille hul til menstruationsblod. Man fjerner skamlæber og klitoris og hvorfor gør man det? Det er udført af ignorante underudviklede stammer, som kontrol af kvinder. Vi bør have lægeligt tilsyn med piger. Forældre, der får dette udført på deres piger skal udvises og børnene tages fra dem.
  Jeg mener personligt heller ikke, at mand bør udsætte drenge for omskæring. Det er noget de selv skal vælge, som voksne.

Kommentarer er lukket.